Mir si raus

 

Musterschlaangen

Theme
Bëschschoul Useldéng
Cycle
C1
C2

Kompetenze vum Léierplang

Mathé: Algorithmen, e Muster weiderféieren

Material

Naturmaterial, Alldagsmaterial, Schoulmaterial

Oflaf vun der Aktivitéit

D’Kanner féieren e Muster weider wat d’Léierpersoun oder en anert Kand viirgeluecht huet. Duerno kann een d’Muster och a säi Mathesheft zeechnen.

Dës Aktivitéit gët proposéiert vun
Fabienne Mertens, Bëschschoul Useldeng